Referanse prosjekterNorwegian Contractors


Utleie av senior ingeniør for deltagelse i integrert prosjektorganisasjon bestående av Statoil, Kværner og Aker Engineering  i forbindelse med evaluering av oppvarming av gassrør ved hjelp av induksjon av elektrisk energi. RaKons oppgave var å utvikle utstyr og metoder for kutting av spor for kabler i vektkappa (betong). Arbeidene ble utført i 1995.

Utleie av senior ingeniør til team for verifikasjon av prosjektering utført av Ove Arup for Shell UK vedrørende oppgradering av Brentfeltet. Arbeidene ble utført i 1994.

 
Utleie av senior ingeniør for deltagelse i prosjektteam for å prosjektere materialer, metoder og utstyr for omstøping/stabilisering av gassrør i Europipetunellen. Det ble i alt produsert og pumpet inn 14000 m3 spesialmasse. Arbeidene ble utført i 1994 og 1995

Utleie av senior ingeniør i forbindelse med utarbeidelse av metoder, utstyr og materialer for injeksjon av oljelekkasje på 230 m vanndyp på Draugenplattformen ved hjelp av fjernstyrte undervannsroboter. Arbeidene ble utført i 1994 og 1995.

Utleie av senior ingeniør for utvikling av inspeksjonsprogram for betongstrukturer offshore for Statoil og Norske Shell. Arbeidene ble utført fra 1993 til 1995.

Utleie av senior ingeniør for prosjektering og arbeidsledelse for betongreparasjoner på Ekofisktanken i 1992.

Utleie av senior ingeniør for anleggsledelse ved innstøping av deler av ballastvannsystemet på Stafjord A. Oppdraget omfattet evaluering av metoder, utstyr og materialer samt stedlig ledelse av arbeidene. Arbeidene ble utført i 1991 og  1992.


StatoilHydro


Inspeksjon av betongskaft utvendig på Gullfaks A og Gullfaks C i 2008

Inspeksjon innvendige  utstyrsskaft Gullfaks C i 2008.
 
Betongrehabilitering i utstyrsskaft på Gullfaks C i 2008.
 
Betongrehabilitering innvendig alle skaft på Troll A i arbeidsfellesskap med IK og Resconsult i 2007 og 2008
 
Periodisk inspeksjon av utvendig betong over vann på Troll B i 2008.
 
Vedlikehold av beskyttelse av pitrammelager på Troll Bi 2008.


Statoil


Gjennomført inspeksjon av fundamenter i tunneler ved Kårstø for Statoil i år 2000/2001
 
Utført inspeksjon og betongrehabilitering på Gullfaks A og C for Statoil i 1998.
 
Utført studie for Statoil vedrørende katodisk beskyttelse av beongskaft på Gullfaks. 1997
 
Utvikling av betong med ekstrem deformasjonskapasitet i samarbeid med Statoil og Bredero Price Norway AS. 1997
 
Utført tilstandskontroll av betongskaftene på Gullfaksfeltet i samarbeid med Resconsult.  Arbeidene omfattet også rehabilitering av betongen. Oppdraget ble utført i 1996. Oppdragsgiver var Kværner installasjon.
 
Oppfølging av anlegg for katodisk beskyttelse på OSA, 2007-?
 
Dive betongreparasjoner OSA. 2007 - ?
 
Utviklet og installert nye beskyttelsesbelger på pitrammelagrene Troll B. 2009 og 2010
 
Prosjektering og utførelse av grouting av annulus mellom rørledning og sealtube på Troll A. 2010 og 2011
 


Norsk Hydro


Periodisk inspeksjon av betong over vann på Oseberg A fra 1996 til 2007.
 
Vedlikehold av lagerbeskyttelse på pitrammelagre på Troll B fra 1998 til 2007
 
Periodisk inspeksjon av utvendige betongoverflater på Troll B fra 1997 til 2007
 
Installasjon av katodisk beskyttelse på betongskaftene på Oseberg A plattformen for Norsk Hydro. Kontrakten inngått i år 2002. Prosjektet ble startet i 2002 og ferdigstilt i henhold til plan i 2006.
 
Utført membranbelegging på skaft på Troll B for Norsk Hydro i år 2000.
 
Utført inspeksjon og betongrehabilitering for Norsk Hydro på Oseberg A og Troll B i 1997 og 1998. Dette har blant annet inkludert installasjon av 2 anlegg for katodisk beskyttelse av betongslaft over vann
 
Utført membranbeleging av skaft på Troll B for Norsk Hydro i 1998.
 
Utført tilstandskontroll av betongskaftene på Oseberg ? i samarbeid med Grøner I&M. 

Oppdraget ble utført i 1996.
 


Phillips Petroleum Company Norway


Piece Small Studie for fjerning av Topside på Ekofisk 2/4 T. Studien  ble utført fra høsten 2000 til våren 2001.

Utarbeidet retningslinjer for overvåkning av Ekofisktanken inklusive langtids inspeksjonsprogram for Phillips Company Norway AS i 1997.

Utført studie for Phillips Petroleum Company vedrørende fjerning og deponering av Ekofisktanken med barrierevegg. Studien omfattet:
 • metodevalg for fjerning, deponering og eventuell opphogging av betongkonstruksjonene
 • strukturelle analyser
 • fjerning av topside (prosessanlegg)
 • fjerning av sedimenter fra oljelagrene og rengjøring av tanker
 • risikoanalyser
 • personellsikkerhet
 • fremdriftsplanlegging
 • kostnadsberegninger inklusive kost/risiko-vurderinger

Arbeidene startet i August 1997 og ble avsluttet vinteren 2000. Totalt er prosjektet kom på ca 20 000 timeverk. RaKon as har i dette prosjektet engasjert ingeniører/spesialister fra Det Norske Veritas, Scandpower, Aker og  Norconsult til å bidra med gjennomføringen.
 

249684_200_170
TotalFinaElf


Studie for TotalFinaElf vedrørende fjerning av topsides (prosessanleggene) på TCP2 og CDP1. Utført vår/sommer 2001


Akerkonsernet


Utleid senior ingeniørpersonell i forbindelse med offshore arbeid øst for Sahkalin. 2006

Utleid seniorpersonell for proposjonering og dokumentasjon av betong på "the Adriatic LNG gas terminal" til Aker Contracting. 2005

Utført fjerning av ballast for rørgjennomføring på Ekofisktanken for Aker Offshore Partner. 2005

Utleie av senior ingeniørpersonell til Aker Offshore Partner i forbindelse med rengjøring av Ekofisktanken. 2005

Utleid senior ingeniørpersonell i forbindelse med studie og anbudsregning for fjerning av H2S fra vannet i oljelagertankene på Ekofisktanken. Oppdragsgiver var Aker Offshore Partner. 2004

Utleid senior ingeniørpersonell i forbindelse med prosjektering av prosessanlegget i forbindelse med rengjøring av Ekofisktanken for Aker Offshore Partner. 2004

Diverse oppdragsgivere


Ansvarlig for periodisk inspeksjon av betongstrukturer over  vann på Draugen og Ormen Lange, Aukra, som underleverandør til MainTech. Kontrakten ble tildelt i 2007 med  en varighet på 5 år + evt opsjoner.

Prosjektering og installasjon av et katodisk preventivt system på Pirbadet i Trondheim i 1999/2000.

Grouting av sugeankere på Ymefeltet for Stena Offshore i 1999.

Ansvar for planlegging og gjennomføring spesiell støpeoperasjon for Kværner Oil & Gas i Korea i 1998.

Deltatt i prosjekteringsteam sammen med CeMoCo i forbindelse med i landføring av gass fra Troll til Kollsnes. Oppdraget var begrenset til problematikk i forbindelse med overgang sjø/undersjøisk tunnel. Oppdraget inkluderte:
 • Betongproposjonering for utstøping på 200 m vanndyp
 • Utarbeidelse av støpe prosedyrer samt utstyrsbeskrivelser
 • Prosjektering av kontaktinjeksjon mellom betong og fjell i gjennomslagssjaktene
 • Prosjektering av kontaktinjeksjon mellom betong og fjell i sammenheng med plugger i tunnelene
 • utarbeidelse av kravspesifikasjon og prosedyrer for omstøping av stigerørspakker i lettbetong
Oppdraget ble utført i 1993 og 1994. Oppdragsgiver var Reinertsen Engineering